Algemene voorwaarden

Webshop – Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Pinball Magic International zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pinball Magic International worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pinball Magic International ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Pinball Magic International zijn vrijblijvend en Pinball Magic International behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Pinball Magic International. Pinball Magic International is gerechtigd bestellingen te weigeren danwel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pinball Magic International dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Pinball Magic International.

3. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pinball Magic International gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Prijzen, maten en afbeeldingen zijn onder behoud van wijzigingen in inkoopprijzen, vergissingen en zet- en drukfouten.

Artikel 4. Levering

1. De door Pinball Magic International opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Pinball Magic International’s levertijd is maximaal 30 dagen tenzij anders is afgesproken met de klant. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan je.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Pinball Magic International verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op je over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Pinball Magic International geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Pinball Magic International garandeert niet dat de aan je geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Pinball Magic International daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pinball Magic International de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Pinball Magic International te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor je eigen rekening komen.

Artikel 8. Garantie

1. Indien Pinball Magic International producten aan de afnemer levert, is Pinball Magic International nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Pinball Magic International ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Pinball Magic International na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Pinball Magic International in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Pinball Magic International, dan wel tussen Pinball Magic International en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Pinball Magic International, is Pinball Magic International niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pinball Magic International.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pinball Magic International ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pinball Magic International gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pinball Magic International kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

1. Indien je aan Pinball Magic International schriftelijk opgave doet van een adres is Pinball Magic International gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Pinball Magic International schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Pinball Magic International gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pinball Magic International deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pinball Magic International in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pinball Magic International vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Pinball Magic International is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Auteursrecht & Copyright

1. Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen of complete tekstgedeeltes die op www.pinbalmagicinternational.nl beschikbaar zijn, is vermenigvuldiging zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Pinball Magic International door middel van afdrukken op basis van het auteursrecht ten zeerste verboden.